ST Series:

14" Flat Hole Hi-Hat

21" Ride

17" Crash

19" Crash

18" China 

8" Splash